Κομποστοποίηση

Η econi® αναλαμβάνει την παραλαβή, με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών Δ.Χ., υπολειμμάτων καθαριότητας δρόμων, έργα πρασίνου, εργοστασίων φρούτων, αστικά λύματα από βιολογικό καθαρισμό, ζωικά υποπροϊόντα, δασικά υπολείμματα, υπολείμματα ξυλείας, κλαδέματα για παραγωγή κομπόστ και εδαφοβελτιωτικών για οικιακή και γεωργική χρήση και αποκατάσταση χώρων

Στάδια Μονάδας - Βασικές Λειτουργίες

Τα παραγωγικά στάδιας της μονάδας μας καθώς και οι βασικές της λειτουργίες.

Κωδικοί Ε.Κ.Α. Κομποστοποίησης

Τα οργανικά απόβλητα που δέχεται η μονάδα είναι βιοαπόβλητα όπως υπολείμματα φρούτων και λαχανικών, υπολείμματα ξύλου, κήπων και δενδροστοιχιών, υπολείμματα καλλιεργειών, τέφρα κλιβάνου, ιλύς εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Ειδικότερα, τα απόβλητα περιγράφονται με τους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):

ΕΚΑ Κομποστοποίησης

R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων).

R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού)

Κωδικοί ΕΚΑ:

02 01 01 - λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 01 03 - απόβλητα ιστών φυτών
02 01 07 - απόβλητα δασοκομίας
02 03 01 - λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
02 03 04 - υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 03 05 - λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 06 01 - υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 07 01 - απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
02 07 02 - απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
02 07 04 - υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
03 01 01 - απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05 - πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04
03 03 01 - απόβλητα φλοιού και ξύλου
04 02 21 - απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
10 01 01 - τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο 10 01 04)
10 01 02 - πτητική τέφρα άνθρακα
10 01 03 - πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου
10 01 15 - τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 14
10 02 01 - απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
10 08 09 - άλλες σκωρίες
10 09 03 - σκωρία καμίνων
19 01 12 - τέφρα και σκωρία λιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11
19 01 14 - πτητική τέφρα, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 13
19 05 03 - προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών
19 06 06 - προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
19 08 01 - εσχαρίσματα
19 08 02 - απόβλητα από την εξάμμωση
19 08 05 - λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
20 01 38 - ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37
20 02 01 - βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 03 - υπολείμματα οδοκαθαρισμού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΔΑΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιήσεις

H εταιρεία μας έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις λειτουργίας ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

q-cert-png
Νιζάμης Ανακύκλωση αποβλήτων Σέρρες Πιστοποίηση