Κωδικοί Αποβλήτων Ε.Κ.Α. Εγκατάστασης 

H Nizamis Group διαθέτει άδειες και πιστοποιήσεις για την διαχείριση, αποκομιδή, μεταφορά αποβλήτων. Μπορείτε να δείτε τους κωδικούς αποβλήτων Ε.Κ.Α.  εγκατάστασης ανά κατηγορία παρακάτω.

ΕΚΑ Παραγωγής Αποβλήτων

Κωδικοί ΕΚΑ:

03 01 01 - απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05 - πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04
03 01 99 - απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 01 01 - προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 02 - σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 - προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 - σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05 - αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
15 01 01 - συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 - Πλαστική συσκευασία
15 01 03 - ξύλινες συσκευασίες
15 01 04 - μεταλλική συσκευασία
15 01 05 - συνθετική συσκευασία
15 01 06 - μεικτή συσκευασία
15 01 07 - γυάλινες συσκευασίες
15 01 09 - συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
16 01 06 - οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
16 01 17 - σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18 - μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19 - Πλαστικά
16 01 20 - Γυαλί
16 02 13* - απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (3), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12
16 02 14 - απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13
17 01 01 - Σκυρόδεμα
17 01 02 - Τούβλα
17 01 03 - πλακάκια και κεραμικά
17 01 07 - μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06
17 04 01 - χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 - Αργίλιο
17 04 03 - Μόλυβδος
17 04 04 - Ψευδάργυρος
17 04 05 - σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 - Κασσίτερος
17 04 07 - μεικτά μέταλλα
17 04 11 - καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
19 12 01 - χαρτί και χαρτόνι
19 12 02 - σιδηρούχα μέταλλα
19 12 03 - μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 04 - πλαστικά και καουτσούκ
19 12 05 - Γυαλί
19 12 07 - ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06
19 12 08 - Κλωστοϋφαντουργία
19 12 09 - ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)
19 12 10 - καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
19 12 12 - άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11
20 01 01 - χαρτί και χαρτόνι
20 01 02 - Γυαλί
20 01 08 - βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 21* - σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 23* - απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
20 01 33* - μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
20 01 35* - απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (3)
20 01 36 - απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 01 39 - Πλαστικά
20 01 40 - Μέταλλα

 

ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΟΕ
Κωδικοί ΕΚΑ:

02 01 03 - απόβλητα ιστών φυτών
02 01 07 - απόβλητα δασοκομίας
02 01 10 - απόβλητα μέταλλα
03 01 01 - απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05 - πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04
03 03 01 - απόβλητα φλοιού και ξύλου
10 12 06 - Απορριπτόμενα καλούπια
12 01 01 - προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 - προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 13 - απόβλητα συγκόλλησης
12 01 21 - εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 20
13 02 06* - συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 05 01* - στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 02* - λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 03* - λάσπες υποδοχέα
13 05 06* - έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 07* - ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 08* - μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
15 01 03 - ξύλινες συσκευασίες
15 01 04 - μεταλλική συσκευασία
16 01 16 - δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
16 01 17 - σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18 - μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 22 - κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
17 02 01 - Ξύλο
17 02 03 - Πλαστικά
17 04 01 - χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 - Αργίλιο
17 04 03 - Μόλυβδος
17 04 04 - Ψευδάργυρος
17 04 05 - σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 - Κασσίτερος
17 04 07 - μεικτά μέταλλα
17 04 11 - καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
17 09 04 - μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
19 10 01 - απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
19 10 02 - μη σιδηρούχα απόβλητα
19 12 01 - χαρτί και χαρτόνι
19 12 02 - σιδηρούχα μέταλλα
19 12 03 - μη σιδηρούχα μέταλλα
19 12 04 - πλαστικά και καουτσούκ
19 12 07 - ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06
19 12 08 - Κλωστοϋφαντουργία
19 12 09 - ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)
19 12 12 - άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11
20 01 11 - Κλωστοϋφαντουργία
20 01 38 - ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37
20 01 40 - Μέταλλα
20 02 01 - βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03 07 - ογκώδη απόβλητα

ΕΚΑ Αποθήκευσης Αποβλήτων
ΕΚΑ Παραλαβής Αποβλήτων
ΕΚΑ Συλλογής και Μεταφοράς μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
ΕΚΑ Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων